Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất

0
1561

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam bao gồm 26 chuẩn mực do Bộ Tài chính ban hành thông qua 5 Quyết định và 6 Thông tư, gồm 5 đợt cụ thể như sau:

Nội dung bài viết

Đợt 1: Chuẩn mực kế toán ban hành ngày 31/12/2001

Dựa theo:

  • Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001
  • Thông tư 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007

Có 4 chuẩn mực kế toán được ban hành đợt 1 bao gồm:

1. Chuẩn mực kế toán số 02 – Hàng tồn kho

2. Chuẩn mực kế toán số 03 – Tài sản cố định hữu hình

3. Chuẩn mực kế toán số 04 – Tài sản cố định vô hình

4. Chuẩn mực kế toán số 14 – Doanh thu và thu nhập khác

Đợt 2: Chuẩn mực kế toán ban hành ngày 31/12/2002

Dựa theo:

  • Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002
  • Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007

Có 6 chuẩn mực kế toán được ban hành đợt 2 bao gồm:

5. Chuẩn mực kế toán số 01 – Chuẩn mực chung

6. Chuẩn mực kế toán số 06 – Thuê tài sản

7. Chuẩn mực kế toán số 10 – Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

8. Chuẩn mực kế toán số 15 – Hợp đồng xây dựng

9. Chuẩn mực kế toán số 16 – Chi phí đi vay

10. Chuẩn mực kế toán số 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đợt 3: Chuẩn mực kế toán ban hành ngày 30/12/2003

Dựa theo:

  • Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003
  • Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007

Có 6 chuẩn mực kế toán được ban hành đợt 3 bao gồm:

11. Chuẩn mực kế toán số 05 – Bất động sản đầu tư

12. Chuẩn mực kế toán số 07 – Các khoản đầu tư vào công ty liên kết

13. Chuẩn mực kế toán số 08 – Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh

14. Chuẩn mực kế toán số 21 – Trình bày báo cáo tài chính

15. Chuẩn mực kế toán số 25 – Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con

16. Chuẩn mực kế toán số 26 – Thông tin về các bên liên quan

Đợt 4: Chuẩn mực kế toán ban hành ngày 15/02/2005

Dựa theo:

  • Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005
  • Thông tư số 20/2006/TTBTC ngày 20/03/2006

Có 6 chuẩn mực kế toán được ban hành đợt 4 bao gồm:

17. Chuẩn mực kế toán số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

18. Chuẩn mực kế toán số 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự

19. Chuẩn mực kế toán số 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

20. Chuẩn mực kế toán số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ

21. Chuẩn mực kế toán số 28 – Báo cáo bộ phận

22. Chuẩn mực kế toán số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

Đợt 5: Chuẩn mực kế toán ban hành ngày 28/12/2005

Dựa theo:

  • Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005
  • Thông tư số 21/2006/TTBTC ngày 20/3/2006

Có 4 chuẩn mực kế toán được ban hành đợt 5 bao gồm:

23. Chuẩn mực kế toán số 11 – Hợp nhất kinh doanh

24. Chuẩn mực kế toán số 18 – Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

25. Chuẩn mực kế toán số 19 – Hợp đồng bảo hiểm

26. Chuẩn mực kế toán số 30 – Lãi trên cổ phiếu