Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn điện tử mới nhất năm 2021

0
14566

Trong công tác nghiệp vụ hóa đơn điện tử, đôi khi chúng ta thường gặp phải một số lỗi cơ bản như sai ngày tháng lập hóa đơn, sai tên công ty, địa chỉ, mã số thuế… Khi đó chúng ta cần lập biên bản để xử lý.

Trong khuôn khổ bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về biên bản thu hồi hóa đơn điện tử nhé.

Biên bản thu hồi hóa đơn điện tử sử dụng khi nào?

Theo quy định tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính:

Hóa đơn GTGT khi lập có sai sót nhưng chưa được kê khai thì 2 bên mua, bán phải lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai và lập hóa đơn mới thay thế.

Các bạn có thể tham khảo một vài mẫu biên bản thu hồi hóa đơn lập sai dưới đây.mau bien ban thu hoi hoa don

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất

Dưới đây là mẫu biên bản thu hồi hóa đơn cơ bản mới nhất năm 2021 theo thông tư số 39 của Bộ Tài chính.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THU HỒI HÓA ĐƠN ĐÃ LẬP
Số 0123/BBTHHĐ

Căn cứ theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

Hôm nay, ngày… tháng… năm 20.., đại diện hai bên gồm có:

BÊN A: Công ty TNHH GINCO
Địa chỉ: ………………………..
Điện thoại: …………………….        MST: …………………….
Do Ông (Bà): ………………………. Chức vụ: …………………

BÊN B: Công ty …………………….
Địa chỉ: ………………………..
Điện thoại: …………………….        MST: …………………….
Do Ông (Bà): ………………………. Chức vụ: …………………

Hai bên, thống nhất lập biên bản thu hồi hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/13P số ……. ngày ………. để xóa bỏ theo quy định và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn GTKT3/001, ký hiệu: AA/13P số ………..ngày …………..

Lý do thu hồi: ……………………………………………………….

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                          ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, Ghi rõ họ tên)                                                         (Ký, Ghi rõ họ tên)

Tải xuống mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất – Link Download

Lưu ý:

  • Trường hợp khi phát hiện ra hóa đơn GTGT viết sai các thông tin về ngày, tháng, năm, mã số thuế, sai tên hàng hóa, thuế suất, tiền thuế, thành tiền… gộp chung gọi là hóa đơn viết sai và đã kê khai, bên bán và bên mua phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót và lập hóa đơn điều chỉnh.
  • Mẫu biên bản hủy hóa đơn dùng để ghi nhận việc sai sót hóa đơn dẫn đến phải hủy và cam kết hai bên không kê khai thuế hóa đơn đã viết sai phải hủy