Biên bản hủy hóa đơn điện tử mới nhất năm 2021

0
5818

Biên bản hủy hóa đơn cùng với biên bản thu hồi, điều chỉnh là nhóm biên bản cần thiết phải sử dụng khi lập hóa đơn bị sai.

mau bien ban huy hoa don gtgt

Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC, mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT viết sai như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—o0o—

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN
Số 001/BBTHHĐ

Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ- CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày 29/1/2021, chúng tôi gồm có:

BÊN MUA: Công ty TNHH GINCO
Địa chỉ: 26 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0123456789          MST: 0123456789123
Do Ông (Bà): Nguyễn Văn A    Chức vụ: Giám đốc

BÊN BÁN: Công ty TNHH Wilson
Địa chỉ: 12A Tòa CT01A Khu đô thị Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0987654321          MST: 0234586758432
Do Ông (Bà): Nguyễn Văn B    Chức vụ: Giám đốc

Chúng tôi cùng tiến hành lập biên bản về việc xin hủy hóa đơn GTGT như sau:

1. Hóa đơn bị hủy mẫu số: 01GTKT3/001, ký hiệu: HN/12P, số 0000560, phát hành ngày 12/1/2021.

2. Hàng hóa ghi trên hóa đơn gồm:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
1 Máy tính xách tay Macbook Pro 15″ 2018 chiếc 5 42.500.000 212.500.000
/
/
Cộng tiền hàng:                                     212.500.000
Thuế suất GTGT: 10%, Tiền thuế GTGT: 21.250.000
Tổng cộng tiền thanh toán: 233.750.000
Số tiền viết bằng chữ: Hai trăm ba ba triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng.

3. Lý do hủy hóa đơn: Do không thực hiện hợp đồng mua bán nữa.

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở hủy hóa đơn viết sai trên và cam kết không sử dụng hóa đơn trên để kê khai thuế GTGT.

Bên bản được hai bên nhất trí lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA                                        ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

Tải xuống mẫu biên bản hủy hóa đơn – Link Download

Lưu ý:

  • Trường hợp hóa đơn GTGT khi lập có sai sót nhưng chưa được kê khai thì 2 bên mua, bán phải lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai và lập hóa đơn mới thay thế.
  • Trường hợp khi phát hiện ra hóa đơn GTGT viết sai các thông tin về ngày, tháng, năm, mã số thuế, sai tên hàng hóa, thuế suất, tiền thuế, thành tiền… gộp chung gọi là hóa đơn viết sai và đã kê khai, bên bán và bên mua phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và lập hóa đơn điều chỉnh.