Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử mới nhất năm 2021

0
2413

Trong khi thực hiện các nghiệp vụ với hóa đơn rất dễ xảy ra các lỗi, khiến cho hóa đơn không thể tiếp tục sử dụng bình thường. Khi đó, tùy trường hợp mà chúng ta sẽ sử dụng tới biên bản điều chỉnh, thu hồi hoặc biên bản hủy hóa đơn.

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về biên bản điều chỉnh hóa đơn nhé.

Nội dung bài viết

Sử dụng biên bản điều chỉnh hóa đơn khi nào?

Theo Khoản 3 Điều 20 Thông tư 39:

Khi phát hiện ra hóa đơn GTGT viết sai các thông tin về ngày, tháng, năm, mã số thuế, sai tên hàng hóa, thuế suất, tiền thuế, thành tiền… gộp chung gọi là hóa đơn viết sai và đã kê khai, bên bán và bên mua phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót và lập hóa đơn điều chỉnh.

mau bien ban dieu chinh hoa don

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất

  #1 Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai số tiền

Công ty TNHH ABC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số…/……………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày… tháng… năm 2021

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính

Hôm nay, ngày … tháng … năm…, tại văn phòng Công ty TNHH ABC, chúng tôi gồm có:

Bên A: Công ty TNHH ABC
Do ông: …………………., chức vụ: Giám đốc, làm đại diện
Địa chỉ: ………………………………
Điện thoại: …………………………; Email: …………………….
Mã số thuế: …………………………

Bên B: Công ty TNHH MTV CDE

Do ông (bà): …………….., chức vụ:          , làm đại diện
Địa chỉ: ……………………………….
Điện thoại: …………………………..

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT số 000370, ký hiệu TU/16P ngày 21/1/2021 đã kê khai vào kỳ Quý 1/2021 và lập hóa đơn điều chỉnh số 000598, ký hiệu TU/16P ngày 12/5/2021, cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai đơn giá của mặt hàng: Điều hòa Samsung 9000BTU.

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 Điều hòa Samsung 9000BTU bộ 01 12.200.000 12.200.000

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐƠN GIÁ NHƯ SAU:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 Điều hòa Samsung 9000BTU bộ 01 11.100.000 11.100.000

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản , có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Tải xuống mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử sai giá tiền – Link Download

  #2 Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai tên, địa chỉ công ty

Theo quy định tại Thông tư 26, với các trường hợp hóa đơn viết sai tên hay địa chỉ công ty nhưng đúng mã số thuế thì chỉ cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn, không cần lập hóa đơn điều chỉnh.

Công ty TNHH ABC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số…/……………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày… tháng… năm 2021

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính

Hôm nay, ngày … tháng … năm…, tại văn phòng Công ty TNHH ABC, chúng tôi gồm có:

Bên A: Công ty TNHH ABC
Do ông: …………………., chức vụ: Giám đốc, làm đại diện
Địa chỉ: ………………………………
Điện thoại: …………………………; Email: …………………….
Mã số thuế: …………………………

Bên B: Công ty TNHH MTV CDE

Do ông (bà): …………….., chức vụ:          , làm đại diện
Địa chỉ: ……………………………….
Điện thoại: …………………………..

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT số 000370, ký hiệu TU/16P ngày 21/1/2021 đã kê khai vào kỳ Quý 1/2021 và lập hóa đơn điều chỉnh số 000598, ký hiệu TU/16P ngày 12/5/2021, cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai địa chỉ công ty mua hàng.

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

Địa chỉ: Phòng 3A, Tòa CT1A Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Số 13 Lương Thế Vinh, Hà Đông, Hà Nội

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐỊA CHỈ NHƯ SAU:

Địa chỉ: Phòng 3A, Tòa CT1A Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Số 13 Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản , có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Tải xuống mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử sai tên, địa chỉ công ty  – Link Download

Tương tự, các bạn có thể áp dụng mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn để xử lý các hóa đơn sai tên hàng, sai ngày,…/

Lưu ý:

  • Trong trường hợp hóa đơn viết sai nhưng chưa kê khai, các bạn cần lập biên bản thu hồi hóa đơn và xuất hóa đơn mới thay thế.
  • Mẫu biên bản hủy hóa đơn dùng để ghi nhận việc sai sót hóa đơn dẫn đến phải hủy và cam kết hai bên không kê khai thuế hóa đơn đã viết sai phải hủy