Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất năm 2022

0
4845

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất năm 2022. Tải ngay mẫu biên bản đối chiếu công nợ tự thiết kế mới nhất.

Chi tiết mẫu như sau:

 

        CÔNG TY ABC                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 001/201/BBĐCCN                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

– Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa
– Căn cứ vào thỏa thuận giữa 2 bên

Hôm nay, ngày 1 tháng 4 năm 2021. Tại văn phòng Công ty ABC, chúng tôi gồm có:

1. Bên A (Bên mua): CÔNG TY XYZ
– Địa chỉ     : 19 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
– Điện thoại: 0987654321        Fax:
– Đại diện   : Nguyễn Văn A      Chức vụ: Giám đốc

2. Bên B (Bên bán): CÔNG TY ABC
– Địa chỉ     : Số 26 Đường Láng, Ba Đình, Hà Nội
– Điện thoại: 0912345678         Fax:
– Đại diện   : Trần Văn B           Chức vụ: Giám đốc

Cùng nhau đối chiếu công nợ từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2020 cụ thể như sau:

1. Đối chiếu công nợ

STT Diễn giải Số tiền
1 Số dư đầu kỳ 0
2 Số phát sinh tăng trong kỳ 232.000.000
3 Số phát sinh giảm trong kỳ 152.000.000
4 Số dư cuối kỳ 80.000.000

(Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng chẵn)

2. Công nợ chi tiết

– Hóa đơn GTGT số 0000060 ký hiệu TU/16P do Công ty ABC xuất ngày 14/03/2019, Số tiền: 68.000.000 (Chưa thanh toán)

– Hóa đơn GTGT số 0000092 ký hiệu TU/16P do Công ty ABC xuất ngày 11/11/2019, Số tiền: 12.000.000 (Chưa thanh toán)

3. Kết luận

– Tính đến hết ngày 31/12/2020 CÔNG TY XYZ (Bên A) còn phải thanh toán cho Công ty ABC (Bên B) số tiền là 80.000.000 (Tám mươi triệu đồng chẵn).

– Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên.

          ĐẠI DIỆN BÊN A                                                               ĐẠI DIỆN BÊN B
         (Ký tên, đóng dấu)                                                            (Ký tên, đóng dấu)

 

 

Link tải biên bản đối chiếu công nợ file Word – Download