Mẫu 08-MST – Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế

0
1300

Mẫu 08-MST là mẫu tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC được thay thế từ ngày 17/1/2021 cho mẫu 08-MST theo Thông tư 95.

 

Mẫu số: 08-MST
(Ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

TỜ KHAI
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

□ Doanh nghiệp,
hợp tác xã

□ Tổ chức

□ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

□ Cá nhân

□ Khác

1. Tên người nộp thuế: ……………………………………….
2. Mã số thuế: ……………………………………….
3. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………….
4. Thông tin đại lý thuế (nếu có):
4a. Tên:
4b. Mã số thuế:
4c. Hợp đồng đại lý thuế: số…… ngày….

Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Chỉ tiêu (1) Thông tin đăng ký cũ (2) Thông tin đăng ký mới (3)
I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:

Ví dụ:

– Chỉ tiêu 4: Địa chỉ nhận thông báo thuế trên tờ khai 01-ĐK-TCT

– ….

136 Hồ Tùng Mậu – Hà Nội 145 Kim Mã – Hà Nội
II- Bổ sung thông tin:

Ví dụ:

– Bảng kê BK02-ĐK-TCT

– ….

Bổ sung đơn vị phụ thuộc …

Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

Hà Nội, ngày….tháng….. năm….

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ………..
Chứng chỉ hành nghề số: …..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú:

– Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế.

– Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.

– Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung.

Tải mẫu tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin thuế 08-MST theo Thông tư 105 – Download