Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo mẫu C1-02/NS mới nhất

0
4706

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước mới nhất theo các mẫu C1-02/NS, C1-02/PH được ban hành kèm theo Thông tư 84/2016/TT-BTC.

Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước trong kế toán thường được sử dụng khi nộp tiền thuế điện tử.

giay nop tien vao ngan sach nha nuoc

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo mẫu C1-02/NS

Các bạn tải xuống ở cuối mẫu nhé.

Cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước theo mẫu C1-02/NS như sau:

 Mẫu số: C1-02/NS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC
của Bộ Tài chính)                        

Không ghi vào            GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
khu vực này                    Tiền mặt □     Chuyển khoản □                            Mã hiệu: ……
Loại tiền:    VND □         USD □       Khác:……              Số: ……….

                                                                                              Số tham chiếu (1): ……..

Người nộp thuế: ………………………………………………. Mã số thuế: …………..
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………
……………………………………………… Quận/Huyện: …………. Tỉnh, TP: ……….
Người nộp thay: ……………………………………………………………………………..
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………..
……………………………………………… Quận/Huyện: …………. Tỉnh, TP: ……….
Đề nghị NH/KBNN: ……………………… trích TK số: ……………….. hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo:      TK thu NSNN □     TK tạm thu □     TK thu hồi hoàn thuế GTGT □
vào tài khoản của KBNN: ………………………………………. Tỉnh, TP: …………….
Mở tại NH ủy nhiệm thu: …………………………………………………………………..
Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán nhà nước □  Thanh tra tài chính □
Thanh tra chính phủ □ Cơ quan có thẩm quyền khác □
Tên cơ quan quản lý thu: ………………………………………………………………….

Phần dành cho người nộp thuế ghi Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/ NH phối hợp thu/ KBNN ghi
STT Số tờ khai/ Số quyết định/ Số thông báo Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo Nội dung các khoản nộp NSNN Số nguyên tệ Số tiền VND Mã chương Mã tiểu Mục
Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ (2): ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:

Mã CQ thu: …………………………………..     Nợ TK: …………………………………..
Mã ĐBHC: …………………………………….     Có TK: …………………………………..

                NGƯỜI NỘP TIỀN                                  NGÂN HÀNG/KHO BẠC NHÀ NƯỚC
                Ngày…tháng…năm                                                  Ngày…tháng…năm

Người nộp        Kế toán        Thủ trưởng                 Thủ quỹ      Kế toán         Kế toán 
     tiền               trưởng              đơn vị                                                             trưởng

Ghi chú:

  • Trường hợp nộp thuế điện tử: Người nộp tiền, tổ chức T-VAN (nếu có), Tổng cục thuế (nếu có), Ngân hàng/Kho bạc Nhà nước thực hiện ký số, ghi tên, ngày, giờ
  •  (1) Trường hợp nộp thuế điện tử từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế, hệ thống tự động điền số tham chiếu để phục vụ công tác quản lý.
  • (2) Trường hợp nộp tiền bằng VNĐ thì ghi bằng chữ theo tổng số tiền VND; Trường hợp nộp tiền bằng ngoại tệ thì ghi bằng chữ theo tổng số nguyên tệ và loại ngoại tệ.

Tải xuống – Mẫu giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước theo Mẫu C1-02/NS