Hướng dẫn hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau

0
791

Hướng dẫn hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau dành cho kế toán.

Chứng minh hàng về trước hóa đơn về sau

Trước khi hạch toán, các bạn cần chứng minh việc hàng về trước, hóa đơn về sau thông qua việc chuẩn bị các giấy tờ:

  • Hợp đồng/Thoả thuận với các bên
  • Các phiếu nhập, phiếu xuất kho, chứng từ chuyển tiền,…

Trong hợp đồng ghi rõ thời điểm giao hàng, thời điểm giao nhận hoá đơn, chứng từ cho hàng đi đường (bên bán sử dụng Phiếu xuất kho kiêm lệnh vận chuyển/điều động, sau khi giao nhận đủ, thanh toán tiền mới xuất Hoá đơn GTGT).

Hướng dẫn hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau

Các bạn tiến hành đối chiếu hàng hóa đó với hợp đồng mua hàng, tiến hành kiểm kê và lập phiếu nhập kho.

1. Căn cứ vào phiếu nhập kho các bạn hạch toán vào sổ theo giá tạm tính chưa có thuế, ghi như sau:

Nợ TK 152 (153, 156): Số lượng nhập x Giá tạm tính
Có TK 111 (112, 331…): Số lượng nhập x Giá tạm tính

2. Khi hóa đơn về, căn cứ vào hóa đơn

a. Trường hợp giá mua = Giá tạm tính, ghi như sau:

Nợ TK 133: Theo số tiền thuế trên hóa đơn
         Có TK 111, 112, 331: Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất

b. Trường hợp giá mua > Giá tạm tính

  • Phản ánh thuế, ghi như sau:

Nợ TK 133
         Có TK 111, 112, 331: Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất

  • Điều chỉnh tăng, ghi như sau:

Nợ TK 152, 156: Số lượng x (Giá mua – Giá tạm tính)
         Có TK 111,112,331: Số lượng mua x (Giá mua – Giá tạm tính)

c. Trường hợp giá mua < Giá tạm tính

  • Phản ánh thuế, ghi như sau:

Nợ TK 133
         Có TK 111, 112, 331: Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất

  • Điều chỉnh giảm, ghi như sau:

Nợ TK 111, 112, 331: Số lượng x (Giá tạm tính – Giá mua)
         Có TK 152, 156: Số lượng x (Giá tạm tính – Giá mua)