Hạch toán Cầm cố, Thế chấp, Ký quỹ, Ký cược – Tài khoản 244

0
774

Hướng dẫn Hạch toán Cầm cố, Thế chấp, Ký quỹ, Ký cược trên Tài khoản 244 theo Thông tư 200.

hach toan cam co the chap ky quy ky cuoc

Các nguyên tắc kế toán cần tuân thủ

Hạch toán Cầm cố, Thế chấp, Ký quỹ, Ký cược trên Tài khoản 244 cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

1. Tài khoản 244 – Cầm cố, Thế chấp, Ký quỹ, Ký cược sử dụng để phản ánh số tiền hoặc giá trị tài sản mà doanh nghiệp đem đi cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược tại các doanh nghiệp, tổ chức khác trong các quan hệ kinh tế theo quy định của pháp luật.

2. Các khoản tiền, tài sản đem cầm cố, thế chấp ký quỹ, ký cược phải được theo dõi chặt chẽ và kịp thời thu hồi khi hết thời hạn cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược. Trường hợp các khoản ký quỹ, ký cược doanh nghiệp được quyền nhận lại nhưng quá hạn thu hồi thì doanh nghiệp được trích lập dự phòng như đối với các khoản nợ phải thu khó đòi.

3.  Doanh nghiệp phải theo dõi chi tiết các khoản cầm cố, thế chấp ký cược, ký quỹ theo từng loại, từng đối tượng, kỳ hạn, nguyên tệ. Khi lập Báo cáo tài chính, những khoản có kỳ hạn còn lại dưới 12 tháng được phân loại là tài sản ngắn hạn; Những khoản có kỳ hạn còn lại từ 12 tháng trở lên được phân loại là tài sản dài hạn.

4.  Đối với tài sản đưa đi cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược được phản ánh theo giá đã ghi sổ kế toán của doanh nghiệp. Khi xuất tài sản phi tiền tệ mang đi cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ghi theo giá nào thì khi thu về ghi theo giá đó.

Trường hợp có các khoản ký cược, ký quỹ bằng tiền hoặc tương đương tiền được quyền nhận lại bằng ngoại tệ thì phải đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm lập Báo cáo tài chính (là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch).

Các tài sản thế chấp bằng giấy chứng nhận quyền sở hữu (ví dụ như bất động sản) thì không ghi giảm tài sản mà theo dõi chi tiết trên sổ kế toán (chi tiết tài sản đang thế chấp) và thuyết minh trên Báo cáo tài chính.

Kết cấu và nội dung tài khoản 244

Tài khoản 244 – Cầm cố, Thế chấp, Ký quỹ, Ký cược có nội dung phản ánh như sau:

Bên Nợ: Phản ánh

 • Giá trị tài sản mang đi cầm cố, thế chấp hoặc số tiền đã ký quỹ, ký cược.
 • Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư các khoản ký cược, ký quỹ được quyền nhận lại bằng ngoại tệ tại thời điểm báo cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam).

Bên Có: Phản ánh

 • Giá trị tài sản cầm cố hoặc số tiền ký quỹ, ký cược đã nhận lại hoặc đã thanh toán;
 • Khoản khấu trừ (phạt) vào tiền ký quỹ, ký cược tính vào chi phí khác;
 • Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư các khoản ký cược, ký quỹ được quyền nhận lại bằng ngoại tệ tại thời điểm báo cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam).

Số dư bên Nợ: Phản ánh giá trị tài sản còn đang cầm cố, thế chấp hoặc số tiền còn đang ký quỹ, ký cược.

Tài khoản 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược không có tài khoản cấp 2.

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 244 trong một số giao dịch kinh tế

1. Dùng tiền mặt, hoặc tiền gửi ngân hàng để ký cược, ký quỹ

Ghi như sau:

Nợ TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
     Có các TK 111, 112

2. Dùng tài sản cố định để cầm cố

Ghi như sau:

Nợ TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (giá trị còn lại)
Nợ TK 214 – Hao mòn tài sản cố định (giá trị hao mòn)
     Có các TK 211, 213 (nguyên giá)

 • Trường hợp thế chấp bằng giấy tờ (giấy chứng nhận sở hữu nhà đất, tài sản) thì không phản ánh trên tài khoản này mà chỉ theo dõi trên sổ chi tiết.

3. Mang tài sản khác đi cầm cố, thế chấp

Ghi như sau:

Nợ TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (chi tiết theo từng khoản)
     Có các TK 152, 155, 156, …

4. Khi nhận lại tài sản cầm cố hoặc tiền ký quỹ, ký cược

 • Nhận lại số tiền ký quỹ, ký cược:

Nợ các TK 111, 112
     Có TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

 • Nhận lại tài sản cố định cầm cố, thế chấp:

Nợ các TK 211, 213 (nguyên giá khi đưa đi cầm cố)
     Có TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (giá trị còn lại)
     Có TK 214 – Hao mòn tài sản cố định (giá trị hao mòn)

 • Khi nhận lại tài sản khác mang đi cầm cố, thế chấp:

Nợ các TK 152, 155, 156, …
     Có TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (chi tiết từng khoản)

5. Doanh nghiệp không thực hiện đúng những cam kết, bị phạt vi phạm hợp đồng trừ vào tiền ký quỹ, ký cược

Ghi như sau:

Nợ TK 811 – Chi phí khác (số tiền bị trừ)
     Có TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

6. Trường hợp sử dụng khoản ký cược, ký quỹ thanh toán cho người bán

Ghi như sau:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
     Có TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

7. Khi lập Báo cáo tài chính, nếu các khoản ký cược, ký quỹ được quyền nhận lại có gốc ngoại tệ, kế toán phải đánh giá theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm lập Báo cáo tài chính

 • Nếu tỷ giá ngoại tệ tăng so với tỷ giá Đồng Việt Nam:

Nợ TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
     Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131)

 • Nếu tỷ giá ngoại tệ giảm so với tỷ giá Đồng Việt Nam:

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131)
     Có TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

Chúc các bạn thực hiện hạch toán cầm cố, thế chấp, ký cược, ký quỹ chính xác và thành công.