Hạch toán Phải trả người lao động – Tài khoản 334

0
608

Hướng dẫn Hạch toán Phải trả người lao động trên Tài khoản 334 theo Thông tư 200.

hach toan phai tra nguoi lao dong

Các nguyên tắc kế toán cần tuân thủ

Việc hạch toán Phải trả người lao động – Tài khoản 334 phải tuân thủ nguyên tắc như sau:

Tài khoản 334 sử dụng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động.

Kết cấu và nội dung tài khoản 334

Tài khoản 334 – Phải trả người lao động có phản ánh nội dung như sau:

Bên Nợ: Phản ánh

  • Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản khác đã trả, đã chi, đã ứng trước cho người lao động;
  • Các khoản khấu trừ vào tiền lương, tiền công của người lao động.

Bên Có: Phản ánh các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản khác phải trả, phải chi cho người lao động;

Số dư bên Có: Phản ánh các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương và các khoản khác còn phải trả cho người lao động.

Số dư bên Nợ (nếu có, rất cá biệt): Phản ánh số tiền đã trả lớn hơn số phải trả về tiền lương, tiền công, tiền thưởng và các khoản khác cho người lao động.

Tài khoản 334 phải hạch toán chi tiết theo 2 nội dung: Thanh toán lươngthanh toán các khoản khác.

Tài khoản 334 – Phải trả người lao động có 2 tài khoản cấp 2 như sau:

  • Tài khoản 3341 – Phải trả công nhân viên: Phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho công nhân viên của doanh nghiệp về tiền lương, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của công nhân viên.
  • Tài khoản 3348 – Phải trả người lao động khác: Phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động khác ngoài công nhân viên của doanh nghiệp về tiền công, tiền thưởng (nếu có) có tính chất về tiền công và các khoản khác thuộc về thu nhập của người lao động.

Hạch toán Phải trả người lao động trong một số giao dịch kinh tế

1. Tính tiền lương và các khoản phụ cấp theo quy định phải trả cho người lao động

Ghi như sau:

Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang
Nợ các TK 622, 623, 627, 641, 642
     Có TK 334 – Phải trả người lao động (3341, 3348)

2. Tiền thưởng trả cho công nhân viên

  • Khi xác định số tiền thưởng trả công nhân viên từ quỹ khen thưởng, ghi như sau:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531)
     Có TK 334 – Phải trả người lao động (3341)

  • Khi xuất quỹ chi trả tiền thưởng, ghi như sau:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (3341)
     Có các TK 111, 112, …

3. Tính tiền bảo hiểm xã hội (ốm đau, thai sản, tai nạn, …) phải trả cho công nhân viên

Ghi như sau:

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3383)
     Có TK 334 – Phải trả người lao động (3341)

4. Tính tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả cho công nhân viên

Nợ các TK 623, 627, 641, 642
Nợ TK 335 – Chi phí phải trả (đơn vị có trích trước tiền lương nghỉ phép)
     Có TK 334 – Phải trả người lao động (3341)

5. Các khoản phải khấu trừ vào lương và thu nhập của công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp như tiền tạm ứng chưa chi hết, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tiền thu bồi thường về tài sản thiếu theo quyết định xử lý….

Ghi như sau:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (3341, 3348)
     Có TK 141 – Tạm ứng
     Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác
     Có TK 138 – Phải thu khác

6. Tính tiền thuế thu nhập cá nhân của công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp phải nộp Nhà nước

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (3341, 3348)
     Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3335)

7. Khi ứng trước hoặc thực trả tiền lương, tiền công cho công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (3341, 3348)
     Có các TK 111, 112, …

8. Thanh toán các khoản phải trả cho công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (3341, 3348)
     Có các TK 111, 112, …

9. Trường hợp trả lương hoặc thưởng cho công nhân viên và người lao động khác của doanh nghiệp bằng sản phẩm, hàng hoá, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng không bao gồm thuế GTGT

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (3341, 3348)
     Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
     Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)

10. Xác định và thanh toán các khoản khác phải trả cho công nhân viên và người lao động của doanh nghiệp như tiền ăn ca, tiền nhà, tiền điện thoại, học phí, thẻ hội viên…

  • Nếu xác định được số phải trả cho công nhân viên và người lao động của doanh nghiệp, ghi như sau:

Nợ các TK 622, 623, 627, 641, 642
     Có TK 334 – Phải trả người lao động (3341, 3348)

  • Khi chi trả cho công nhân viên và người lao động của doanh nghiệp, ghi như sau:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (3341, 3348)
     Có các TK 111, 112, …

Chúc các bạn hạch toán Phải trả cho người lao động chính xác và thành công!