Kế toán thuế là gì? Công việc của kế toán thuế ra sao?

0
201

Kế toán thuế là gì? Công việc của kế toán thuế ra sao? Kế toán thuế chuyên sâu thực hiện những nhiệm vụ gì?

Cùng Kế toán Excel tìm hiểu chi tiết về kế toán thuế trong bài viết này nhé.

Kế toán thuế là gì?

Kế toán thuế (tiếng Anh là Tax Accounting) là các kế toán viên chuyên thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan tới thuế hơn là các báo cáo tài chính.

Kế toán thuế làm việc theo quy định cụ thể mà các công ty yêu cầu.

Kế toán thuế là phân ngành của kế toán, công việc của họ chủ yếu tập trung vào việc chuẩn bị hồ sơ khai thuế và nộp thuế.

Kế toán thuế được sử dụng bởi các cá nhân, doanh nghiệp, tập đoàn cùng các đơn vị khác.

Kế toán thuế cho một cá nhân thường tập trung vào thu nhập, các khoản khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, các khoản đóng góp, lãi lỗ từ đầu tư.

Kế toán thuế doanh nghiệp phức tạp hơn vì cần kiểm tra kỹ lưỡng cách thức chi tiêu tiền cùng với các khoản chịu thuế và không phải chịu thuế.

ke toan thue

Công việc của kế toán thuế

Các công việc cụ thể của một kế toán thuế doanh nghiệp được chia ra từng giai đoạn bao gồm:

  #Các công việc đầu năm

Trong khoảng đầu năm, các kế toán thuế cần thực hiện các công việc như sau:

  #Công việc cuối năm

Các công việc kế toán cần thực hiện trong giai đoạn cuối năm như sau:

 • Làm báo cáo thuế cho tháng cuối năm và báo cáo thuế quý IV
 • Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm
 • Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN năm
 • Lập báo cáo tài chính năm bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính, Bảng cân đối số phát sinh tài khoản.

  #Công việc hàng ngày

Các công việc một kế toán thuế cần thực hiện hàng ngày như sau:

 • Thu thập các hóa đơn, chứng từ liên quan (đầu vào, đầu ra) khi doanh nghiệp phát sinh các nghiệp vụ kinh tế như mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ để làm căn cứ kê khai thuế và hạch toán.
 • Tiến hành xử lý và kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn
 • Nếu phát hiện hóa đơn GTGT viết sai cần phải tiến hành xử lý theo quy định.
 • Sắp xếp, lưu trữ hóa đơn, chứng từ theo quy định để đảm bảo không rách nát, cháy hỏng

  #Công việc hàng tháng

Các công việc hàng tháng của kế toán thuế bao gồm:

 • Lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng (nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng). Hóa đơn đầu ra thì tháng nào có phát sinh phải kê khai vào tháng đó. Hóa đơn đầu vào được kê khai tháng nào cũng được nhưng phải thực hiện trước khi cơ quan thuế có quyết định thanh kiểm tra.
 • Lập tờ khai thuế TNCN theo tháng (nếu DN kê khai theo tháng)
 • Lập tờ khai các loại thuế khác (nếu có)
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng (áp dụng với DN mới thành lập dưới 12 tháng)

  #Công việc hàng quý

Các công việc hàng quý kế toán thuế cần thực hiện bao gồm:

 • Lập tờ khai thuế tạm tính thuế TNDN theo quý
 • Lập tờ khai thuế GTGT theo quý (Nếu DN kê khai thuế GTGT theo quý)
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý
 • Lập tờ khai thuế TNCN theo quý (nếu DN kê khai theo quý)