Tài sản lưu động (Current Assets) là gì?

0
2207

Nội dung bài viết

Tài sản lưu động là gì?

Tài sản lưu động (tiếng Anh là Current Assets) là toàn bộ các tài sản của một công ty dự kiến sẽ được bán hay sử dụng do kết quả các hoạt động kinh doanh tiêu chuẩn trong năm tới.

Tài sản lưu động bao gồm tiền, các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu, hàng tồn kho, chứng khoán bán được, nợ phải trả trước và các tài sản lưu động khác.

Tài sản lưu động luôn là một phần thuộc báo cáo tài chính năm.

Tài sản lưu động rất quan trọng đói với các doanh nghiệp vì chúng có thể được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động kinh doanh hàng ngày cũng như thanh toán chi phí hoạt động liên tục.

Các thành phần chính của tài sản lưu động

Tài sản lưu động gồm những gì?

  #1 Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền cùng các khoản đầu tư có tính thanh khoản là những thành phần đầu tiên có thể thấy trong tài sản lưu động.

Ngoài ra, tài sản lưu động cũng bao gồm các thành phần tiếp sau đây:

  #2 Các khoản phải thu

Các khoản phải thu là khoản tiền thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ đã giao nhưng chưa được khách hàng thanh toán, được coi là 1 phần của tài sản lưu động nếu chúng được thanh toán dự kiến trong vòng 1 năm.

Nếu một doanh nghiệp đang bán hàng thông qua cách cung cấp các thời hạn tín dụng dài hơn cho khách hàng của mình thì 1 phần các khoản phải thu của doanh nghiệp có thể không đủ điều kiện để xếp vào tài sản lưu động.

Một số khoản phải thu có thể không được thanh toán đầy đủ, có thể cân nhắc một khoản dự phòng cho các khoản khó đòi này và trừ vào khoản phải thu.

Nếu một khoản phải thu không thể thu lại được thì tài khoản đó được ghi nhận là chi phí nợ phải thu khó đòi, bút toán này sẽ không được coi là tài sản lưu động.

  #3 Hàng tồn kho

Hàng tồn kho bao gồm các nguyên vật liệu thô, linh kiện, thành phẩm.

Tính thanh khoản của hàng tồn kho có thể không bằng các tài sản lưu động khác tùy thuộc vào sản phảm cũng như lĩnh vực doanh nghiệp đó hoạt động.

  #4 Chi phí trả trước

Chi phí trả trước đại diện cho các khoản thanh toán trước mà 1 công ty trả trước cho hàng hóa hay dịch vụ, được coi là tài sản lưu động.

Dù chúng không thể chuyển đổi thành tiền mặt nhưng là khoản thanh toán đã thực hiện. Các thành phần như vậy giải phóng vốn cho các mục đích sử dụng khác.

Chi phí trả trước có thể bao gồm các khoản thanh toán cho công ty bảo hiểm hoặc nhà thầu.

Trên bảng cân đối kế toán, các thành phần trong tài sản lưu động thường được xếp theo thứ tự thanh toán, mặt hàng có khả năng chuyển thành tiền cao hơn sẽ được xếp thứ hạng cao hơn, điển hình là tiền mặt > séc > các khoản đầu tư ngắn hạn > các khoản phải thu > hàng tồn kho > vật tư > chi phí trả trước.