Chi phí cố định của doanh nghiệp là gì?

0
3442

Chi phí cố định của doanh nghiệp là gì? Cùng hiểu về chi phí cố định với bài viết sau đây của Kế toán Excel.

Chi phí cố định là gì?

Chi phí cố định (tiếng Anh là Fixed costs) là khoản chi phí không thay đổi khi lượng hàng hóa hoặc dịch vụ được sản xuất hoặc bán ra. Cụ thể chúng là các khoản chi phí mà công ty phải nhưng không phụ thuộc vào bất kì hoạt động kinh doanh nào.

chi phi co dinh

Chi phí cố định được thiết lập trong một khoảng thời gian xác định và không thay đổi theo mức sản xuất.

Chi phí cố định có thể là chi phí trực tiếp hoặc gián tiếp, do đó có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh lời tại các thời điểm khác nhau trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Hiểu rõ hơn về chi phí cố định

Một công ty có nhiều loại chi phí khác nhau liên quan tới hoạt động kinh doanh. Các chi phí này được chia nhỏ theo chi phí gián tiếp, chi phí trực tiếp và chi phí vốn trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và được ghi nhận vào phần nợ ngắn hạn hoặc nợ dài hạn trên bảng cân đối kế toán.

Cả chi phí cố định và chi phí biến đổi cùng tạo nên cơ cấu tổng chi phí của một doanh nghiệp.

Nhìn chung, chi phí chính là yếu tố chính ảnh hưởng tới tổng lợi nhuận.

Một số công ty linh hoạt trong việc chia sẻ chi phí trên báo cáo tài chính vì chi phí cố định có thể được phân bổ trong suốt báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Tỷ trọng của chi phí biến đổi so với chi phí cố định mà một công ty phải gánh chịu và việc phân bổ chúng như thế nào có thể phụ thuộc vào ngành của doanh nghiệp.

Chi phí biến đổi chính là các chi phí liên quan trực tiếp tới sản xuất, do đó nó thay đổi tùy theo sản lượng kinh doanh.

Trong khi đó, chi phí cố định thường được thương lượng trong một khoảng thời gian xác định và không thay đổi theo mức sản xuất. Tuy nhiên, chi phí cố định có thể giảm trên cơ sở đơn vị khi chúng được kết hợp với phần chi phí trực tiếp của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, dao động trong phân tích giá vốn hàng bán.

Chi phí cố định thường được thiết lập bởi các hợp đồng thỏa thuận. Đây là những chi phí cơ bản liên quan tới việc vận hành của một doanh nghiệp toàn diện. Sau khi được thiết lập, chi phí cố định không thay đổi trong suốt thời gian của thỏa thuận.

Một công ty mới bắt đầu kinh doanh có thể sẽ bắt đầu với chi phí cố định cho tiền thuê nhà, tiền lương quản lý. Mặc dù các chi phí cố định này có thể thay đổi theo thời gian nhưng không liên quan tới mức sản xuất mà chỉ liên quan tới hợp đòng mới.