Hướng dẫn hạch toán Xác định kết quả kinh doanh – Tài khoản 911

0
713

Hướng dẫn cách hạch toán xác định kết quả kinh doanh theo Tài khoản 911.

Tài khoản 911 – Xác định kết quả hoạt động kinh doanh là tài khoản dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh trong 1 kỳ kế toán.

Nguyên tắc kế toán cần tuân thủ

Hạch toán xác định kết quả kinh doanh theo Tài khoản 911 cần tuân thủ theo các nguyên tắc kế toán sau:

 • Tài khoản 911 dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong 1 kỳ kế toán.
 • Kết quả hoạt động kinh doanh của DN bao gồm: Kết quat hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và các hoạt động khác.
 • Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và trị giá vốn hàng bán (gồm cả sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ, giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan tới hoạt động kinh doanh BĐSĐT như chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, cho thuê hoạt động, thanh lý, nhượng bán BĐSĐT), chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.
 • Kết quả hioajt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính.
 • Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và các khoản chi phí khác cùng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nội dung và kết cấu tài khoản 911

Tài khoản 911 có nội dung như sau:

Bên Nợ phản ánh:

 • Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và sdicjh vụ đã bán
 • Chi p[his hoạt động tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác
 • Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Kết chuyển lãi

Bên Có phản ánh:

 • Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng hóa, BĐSĐT và dịch vụ đã bán trong kỳ
 • Doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác và khoản kết chuyển giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Kết chuyển lỗ

Lưu ý: Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ.

Hướng dẫn hạch toán xác định kết quả kinh doanh trong 1 số hoạt động kinh tế

hach toan xac dinh ket qua kinh doanh

1. Hạch toán kết chuyển doanh thu

 • Cuối kỳ kế toán, thực hiện việc kết chuyển số doanh thu bán hàng thuần vào tài khoản xác định kết quả kinh doanh, ghi như sau:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
    Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

 • Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác, ghi như sau:

Nợ TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính
Nợ TK 711 – Thu nhập khác
    Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

2. Hạch toán kết chuyển chi phí

 • Kết chuyển trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ, ghi như sau:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
    Có TK 632 – Giá vốn hàng bán

 • Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí hoạt động tài chính và các khoản chi phí khác, ghi như sau:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
     Có TK 635 – Chi phí tài chính
     Có TK 811 – Chi phí khác

 • Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ, ghi như sau:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
     Có TK 641, 641 (Nếu theo TT200)
     Có TK 6421, 6422 (Nếu theo TT133)

 • Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, ghi như sau:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
     Có TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

3. Hạch toán kết chuyển lãi lỗ cuối năm

Kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

 • Kết chuyển lãi ghi như sau:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
     Có TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

 • Kết chuyển lỗ ghi như sau:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
     Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn hạch toán xác định kết quả kinh doanh. Chúc các kế toán viên thực hiện kế toán thành công và hiệu quả.